V době, kdy jiná města intenzivně řeší, jak nejlépe podpořit cyklodopravu a omezit neudržitelné přeplnění prostoru automobily, jdou Louny přesně opačným směrem. Ruší jednu z mála existujících cyklostezek, a to z důvodu rozšíření místa pro auta. Protisměrný vyhrazený pruh v  ulici Čeňka Zemana existuje dlouhou dobu a vždy byl součástí plánů na rozvoj sítě cyklostezek. Místo řešení návazností ho město na nátlak několika domkářů ruší.
Obyvatelé Loun by dokonce sami od sebe kolo čím dál více používali (a nasvědčuje tomu třeba účast ve výzvě Do práce na kole). Město jim ale vzkazuje, že pro  ně rozhodně nic neudělá. Ani pro bezpečné ježdění jejich dětí. Stvrzuje to hned dalším rozhodnutím – zrušit projekt propojky z Dukelské ulice dolů do parku, což byla prakticky jediná plánovaná investice do cyklo infrastruktury ve městě.

V obecné rovině se naplno projevuje, jak plánování dopravní infrastruktury v Lounech postrádá jakoukoliv koncepci či strategii. Moderní města, i ta velikosti Loun, vypracovávají svůj Plán udržitelné mobility. To je dlouhodobý strategický dokument, jehož cílem je zlepšit dopravu a život ve městě. Pomocí širokého zapojení obyvatel a odborníků pomáhá vytvořit dlouhodobý plán pro všechny druhy dopravních prostředků i zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení veřejného prostoru i životního prostředí.

Co dělají Louny? V tom samém usnesení RM vyčleňuje 1 mil Kč !!! na zpracování “koncepce parkování”. Tedy opět starost o jedinou složku, automobilovou dopravu. Dopravní komise RM je v podstatě orgánem pro podporu automobilové dopravy, modernější názorové proudy nemají v  jejím složení místo.

Usnesení RM č. 172/2019na základě doporučení dopravní komise RM tato stanoviska:a) souhlasí s provedením následujících úprav v ul. Čeňka Zemana v Lounech; bod č. 1) zápisuDK:- zrušit – vodorovné dopravní značení č. V 14 „Jízdní pruh pro cyklisty“ (od ul. Jarošovake kruhovému objezdu) a svislé dopravní značení č. B 29 „Zákaz stání“ (ve směruod kruhového objezdu k ul. Růžová)- provést – úpravu stávajícího dopravního značení č. E 12a „Jízda cyklistův protisměru“ – v reflexním provedení, vodorovné dopravní značení č. V 10d „Parkovacípruh“ (ve směru od kruhového objezdu k ul. Růžová), č. V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“do rozhledových trojúhelníků u křižovatek a výjezdů z nemovitostí (ve směru od kruhovéhoobjezdu k ul. Růžová), č. V 20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“ namísto zrušenéhopruhu pro cyklisty; při zachování všech právních norem

Usnesení č. 174/2019Zápis z jednání komise investic a rozvoje města RM č. 4/2019Rada města2) s c h v a l u j enávrhy komise investic a rozvoje města RM uvedené v zápisu č. 4/2019 takto:a) Akce č. 10/2019/Inv „PD – řešení průjezdu pro cyklisty kolem schodiště v ul. Dukelská –Vladislavova, Louny“ – upustit kompletně od projekčního řešení propojení ul. Dukelskáa Vladislavova a před stávajícím schodištěm osadit značku „cyklisto sesedni z kola“,kde cyklista po překonání stávajícího schodiště, které již je vybaveno rampou pro kočárkymůže dále pokračovat v jízdě po stávajícím chodníku